fbpx
skip to Main Content
Vovinam Schools
Le Sang Library
Vovinam Home
Vovinam University International

H A L L   O F   F A M E

       Class  of  1938 – 1939

Grand Master Founder Nguyễn Lộc 1912-1960
Phu Nhân Sáng Tổ
Master Nguyễn Dần
Vovinam St. Martin Avondale Heights Victoria Australia
Vovinam St. Martin Avondale Heights Victoria Australia
Vovinam St. Martin Avondale Heights Victoria Australia

Founder Nguyễn Lộc

Phu Nhân Sáng Tổ Nguyễn Thị Minh

Master Nguyễn Dâǹ

Master Đỗ Khánh

Master Phạm Đôn

Master Lê Nhụ Hàm

VS Nguyễn Đăng Hiển 1917-

Master Nguyễn Kim Thái (Younger Sister of Founder Nguyễn Lộc)

Aunt Nguyễn Thanh Lịch

Master Nguyễn Thị Bích Hà (Younger Sister of Founder Nguyễn Lộc)

Master Phan Nhật Hùng (Master Nguyễn Thị Bích Hà Husband)

Vovinam St. Martin Avondale Heights Victoria Australia

Master Nguyễn Đăng Hiển 1917-

Master Nguyễn Kim Thái

Master Nguyễn Thanh Lịch

Master Nguyễn Thị Bích Hà

Master Phan Nhật Hùng

Master Phan Mỹ

Class  of  1940 – 1950

Vovinam Grandmaster Le Sang
VS Đặng Bỉnh
VS Đặng Bảy
VS Trịnh Cự Qúy
Nguyễn Mỹ 1913-
Nguyễn Bích 1925-

Grand Master Lê Sáng 1920-2010

Master Đặng Bỉnh

Master Đặng Bảy

Master Trịnh Cự Qúy

Master Nguyễn Xuân Mỹ 1913-

Master Nguyễn Bích 1925-

Nguyễn Khải -Phạm Cương 1921-
2020 (2)
VS Nguyễn Cao Hách
VS Trần Đức Hợp
Nguyễn Đình Lan 1920-
Master Tạ Quang Bữu

Master Nguyễn Khải /Phạm Cương 1921-

Master Phan Dương Bình 10/10/1929 – 15/5/2020

Master Nguyễn Cao Hách 1917 – 2011

Master Trần Đức Hợp

Master Nguyễn Đình Lan 1920-

Master Tạ Quang Bữu 23/7/1910 – 21/8/1986

Class  of  1950 – 1960

VS Nguyễn Văn Thông
VS Bùi Thiẹn Nghĩa
Vovinam St. Martin Avondale Heights Victoria Australia
Vovinam St. Martin Avondale Heights Victoria Australia
Vovinam St. Martin Avondale Heights Victoria Australia
Vovinam St. Martin Avondale Heights Victoria Australia

Master Nguyễn Văn Thông

Master Bùi Thiện Nghĩa

Master

Master

Master

Master

Grand Master Trần Huy Phong 1938-1997
VS Phùng Mạnh Hoàng
VS Trinh Ngoc Minh
Master Nguyễn Văn Thư
2019
2009 (2)

Master Trần Huy Phong

Master Phùng Mạnh Hoàng

Master Trịnh Ngọc Minh

Master Nguyễn Văn Thư

Master Ngô Hữu Liễn

Master Nguyễn Văn Cường

Class of 1960 – 1970

Vovinam St. Martin Avondale Heights Victoria Australia
Vovinam St. Martin Avondale Heights Victoria Australia
Vovinam St. Martin Avondale Heights Victoria Australia
Vovinam St. Martin Avondale Heights Victoria Australia
Vovinam St. Martin Avondale Heights Victoria Australia
Vovinam St. Martin Avondale Heights Victoria Australia

Master

Master

Master

Master

Master

Master

Class of 1970 – 1980

Vovinam St. Martin Avondale Heights Victoria Australia
Vovinam St. Martin Avondale Heights Victoria Australia
Vovinam St. Martin Avondale Heights Victoria Australia
Vovinam St. Martin Avondale Heights Victoria Australia
Vovinam St. Martin Avondale Heights Victoria Australia
Vovinam St. Martin Avondale Heights Victoria Australia

Master

Master

Master

Master

Master

Master

Class of 1980 – 1990

Vovinam St. Martin Avondale Heights Victoria Australia
Vovinam St. Martin Avondale Heights Victoria Australia
Vovinam St. Martin Avondale Heights Victoria Australia
Vovinam St. Martin Avondale Heights Victoria Australia
Vovinam St. Martin Avondale Heights Victoria Australia
Vovinam St. Martin Avondale Heights Victoria Australia

Master

Master

Master

Master

Master

Master

Class of 1990 – 2000

Vovinam St. Martin Avondale Heights Victoria Australia
Vovinam St. Martin Avondale Heights Victoria Australia
Vovinam St. Martin Avondale Heights Victoria Australia
Vovinam St. Martin Avondale Heights Victoria Australia
Vovinam St. Martin Avondale Heights Victoria Australia
Vovinam St. Martin Avondale Heights Victoria Australia

Master

Master

Master

Master

Master

Master

Class of 2000 – 2010

Vovinam St. Martin Avondale Heights Victoria Australia
Vovinam St. Martin Avondale Heights Victoria Australia
Vovinam St. Martin Avondale Heights Victoria Australia
Vovinam St. Martin Avondale Heights Victoria Australia
Vovinam St. Martin Avondale Heights Victoria Australia
Vovinam St. Martin Avondale Heights Victoria Australia

Master

Master

Master

Master

Master

Master